Історія кафедри

1. Назва кафедри: Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО.

2. Завідуюча кафедрою: Кравець Ольга Вікторівна - доктор медичних наук, доцент.

3. Склад кафедри.

На кафедрі працює 14 осіб, із них 2 професори (О.М.Клигуненко, В.І. Снісарь), 5 доцентів (В.В. Єхалов, Ю.А. Площенко, О.В. Лященко, Д.М. Станін, В.А. Седінкін), 5 асистентів: 2 к.м.н. (Д.А Криштафор, О.Ю. Муризіна), 3 молодих вчених (О.О. Багуніна, О.С. Павлиш, О.В. Пилипенко ) та 2 лаборанти (Н.П. Козачук, І.В. Муха).

4. Історія.

Кафедра анестезіології і реаніматології ФПО створена у 1986 р. на базі міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська. Перший завідувач - доц. Ю.С. Петренко. Штат кафедри складався з 2 доцентів (В.П. Туз та В.В. Фроленко), 4 асистентів та 2 лаборантів. З вересня 1993 р. завідувачкою кафедри стала д. мед. наук, проф. О.М. Клигуненко, під керівництвом якої кафедра освоює нові клінічні бази: КЗ «ДШМКЛ» ДОР, КЗ «ДМКЛ №9» ДОР, КЗ «ДКОШМД» ДОР, КЗ «ДОДКЛ» ДОР, КЗ «ДОПЦС» ДОР та клініку «Гарвіс». У 1997 р. при кафедрі створено орендний колектив «Гіпербарист», а у 2003 р. кафедру було перейменовано в кафедру анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО.

Навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія» було розпочато з 1989 р., «Медицина невідкладних станів» - з 1999 р., «Дитяча анестезіологія» - з 2000 р., «Сімейна медицина» - з 2002 р. З 2006 р. на кафедрі проходять підготовку до ліцензійного екзамену «Крок-3» лікарі-інтерни 27 суміжних кафедр. Паралельно проводяться курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли для лікарів анестезіологів, акушерів-гінекологів та лікарів загальної практики.

5. Видатні вчені кафедри.

Професор О.М. Клигуненко у 1991 р. захистила докторську дисертацію на тему «Механізми адаптації до тяжкої черепно-мозкової травми та способи захисту головного мозку від гіпоксії», у січні 1993 р. отримала звання професора, у 2000 р. за розробку та впровадження «Медичної системи життєзабезпечення потерпілих у техногенних аваріях і катастрофах» була нагороджена у складі авторського колективу Державною премією України у галузі науки та техніки. У 2009 р. стала кавалером ордена княгині Ольги III ступеня. Автор та співавтор понад 570 наукових праць, в т.ч. 13 монографій, 6 підручників, 5 навчальних посібників, 6 винаходів. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, член Правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член Європейської Асоціації Анестезіологів, член редакційної ради науково-практичних журналів «Біль, знеболення та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів», «Український журнал екстремальної медицини ім. Можаєва». Під керівництвом О.М. Клигуненко захищено 3 докторські і 12 кандидатських дисертацій заплановано та виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Професор В.І. Снісарь працює на кафедрі з 2000 р. У 2004 р. став деканом ФПО. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член редакційної ради науково-практичних журналів «Актуальні питання дитячої хірургії та анестезіології» (Росія), «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря». Під керівництвом професора В.І.Снісаря виконано 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій, заплановано та виконуються 2 докторські і 2 кандидатські роботи.

6. Найбільш вагомі наукові досягнення:

До 2004 р. основний науковий напрямок кафедри був пов’язаний з науковою школою члена-кореспондента НАН та НАМН України професора Л.В. Усенко та присвячений проблемі «Розробка та оптимізація методів інтраопераційного та післяопераційного знеболення, інтенсивної терапії, у тому числі з використанням негемоглобінового переносника кисню – перфторану, при критичних станах різного генезу». З 2004 р. співробітники кафедри виконують самостійну НДР: «Органопротекторні технології у знеболюванні, інтенсивній терапії та невідкладних станах у хворих різних вікових категорій на догоспітальному та госпітальному етапах» (державний реєстраційний №0113U006504), керівниками якої стали професори О.М. Клигуненко та В.І. Снісарь.

У ході наукових досліджень доведені органопротективні властивості наркозу севофлюраном при операції кесаревого розтину (О.О. Волков), виявлена наявність протизапальної дії низькомолекулярних гепаринів (О.С. Козіна), місцевих анестетиків (В.В. Доценко), НПЗП (О.В. Лященко, О.Ю. Муризіна). Доведена доцільність обмеження загального об’єму поповнення акушерської крововтрати завдяки зменшенню проявів СПОН (В.А. Седінкін). Вивчені шляхи формування синдрому гострого пошкодження шлунку в абдомінальній хірургії та методи їх корекції (О.О. Павлов), обґрунтована органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків (О.Ю. Сорокіна) та при множинній травмі (Н.В. Матолінець). Розкрита роль відкритої артеріальної протоки у формуванні бронхолегеневої дисплазії у новонароджених та розроблені шляхи їх корекції (І.О. Анікін, І.О. Оболонський), оптимізовано анестезіологічне забезпечення у дітей з органічними ураженнями ЦНС (В.В. Скляр), виявлені механізми розвитку СПОН у новонароджених та розроблені шляхи їх корекції (Д.А. Шкурупій).

7. Державні та міжнародні нагороди.

26.10.2000 р. на Всеукраїнскій виставці навчально-методичної літератури (м. Київ), професор О.М. Клигуненко була нагороджена Почесним дипломом за перше місце в номінації «Словники та довідники» за участь у книзі «Нейротравматологія». 31.08.2002 р. кафедра приймала участь у виставці-ярмарці “Книжковий світ -2002”, де отримала приз “Срібний Нестор-Літописець” видавництва “Здоров’я” (м. Київ), а за підручник «Хірургія дитячого віку» - перше місце на конкурсі «Книжковий досвід України» в номінації «Краща навчальна книга». У 2006 р. проф. О.М.Клигуненко, ас. О.В. Кравець на Всеукраїнскій виставці навчально-методичної літератури (м. Київ) зайняли друге призове місце в номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційними технологіями в навчанні» за книги «Інтенсивна терапія крововтрати» та «Інтенсивна терапія опікової хвороби». 26-28 жовтня 2006 р. на ІІІ-й виставці-презентації (м. Київ) проф. О.М.Клигуненко була нагороджена Почесним дипломом І ступеню «За багаторічну творчу педагогічну працю для інноваційного развитку освіти України».

У 2011 р. 3-томний підручник «Хірургія», в створенні якого приймали участь 4 співробітники кафедри, був відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки та затверджений МОЗ і МОН України як базовий підручник для вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

28 грудня 2011 р. проф. О.М. Клигуненко з співавторами була нагороджена Дипломом президії Національної Академії медичних наук України за монографію «Стресове пошкодження слизової шлунково-кишкового тракту».

8. Видавнича діяльність.

Професорсько-викладацьким складом кафедри самостійно та у співпраці з викладачами інших ВНЗ створено 9 підручників (у тому числі - 5 базових), 18 навчально-методичних посібників та 51 методична рекомендація, якими регулярно користуються лікарі-курсанти та інтерни при самостійній підготовці до практичних занять та семінарів.

Самостійно та у співавторстві з науковими співробітниками інших кафедр було опубліковано 15 монографій та понад 1000 статей. Результати наукових робіт висвітлено на міжнародних (у т.ч. і на Euroanaesthesia) та республіканських з’їздах, симпозіумах, конференціях, у 9 інформаційних листках, 51 методичній рекомендації, 6 патентах та 5 винаходах.

9. Досягнення у педагогічній практиці.

Для проведення занять створено 2 комп’ютерних класи, 2 методичних кабінети, які оснащені відеотекою та навчальною літературою, 4 учбових класи з манекенами для відпрацювання практичних навичок.

З 2014 р. співробітники кафедри одними з перших в Україні почали проводити Об’єктивний структурований клінічний екзамен за методикою OSCE (Objective StructuralClinical Examination) у лікарів-інтернів анестезіологів. У Великій Британії з 90-х років OSCE включений до фінальної частини іспиту з анестезіології (Royal Colledge of Anaesthetists). Протягом іспиту практичні та теоретичні навички лікарів-інтернів оцінюють на 7 екзаменацiйних станціях. На кожнiй станції екзамен приймають по 2 викладача. На бiльшостi станцiй iспит приймають з використанням сучасних манекенiв та справжнього обладнання для анестезiї (відеоларингоскоп, дихальнi контури, ендотрахеальні трубки, ларингеальнi маски), оцінка проводиться за допомогою глобальної рейтингової шкали (Global Rating Scale), що дозволяє об’єктивно оцінити відповідність знань та вмінь інтернів кваліфікаційним світовим вимогам до лікаря анестезіолога.

Всього за 30 років на кафедрі навчалось понад 450 лікарів-інтернів та 6000 лікарів-курсантів, 3 аспіранти, 3 магістри, 27 вітчизняних клінічних ординаторів, а з 2015 р. кафедра проводить підготовку іноземних клінічних ординаторів.

10. Вагомі досягнення в лікувальній роботі

З 1991 р. О.М. Клигуненко є головним позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоров’я ДОА за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія”. Лікування критичних хворих усіх вікових категорій та анестезіологічні втручання при різноманітних операціях проводяться згідно з протоколами МОЗ України та на сучасному обладнанні. За останні 10 років впроваджено понад 60 методів обстеження та лікування. Співробітники кафедри щороку здійснюють понад 100 консультативних виїздів по лінії санітарної авіації, забезпечують виконання програм засідань асоціації анестезіологів області та переривчастих курсів. Співробітники кафедри також брали безпосередню участь у ліквідації наслідків таких великих техногенних аварій та катастроф, як аварія на Чорнобильській АЕС (доц. В.В. Єхалов), вибух домни у Дніпродзержинську (1993 р.), трамвайна аварія у Дніпродзержинську (1996 р.) та інші. З 2014 р. розроблена та впроваджена стратегія Damage Control Resuscitation у постраждалих в АТО.

11. Інші види діяльності

Виховна робота серед лікарів та інтернів проводиться як протягом навчального процесу, так і за межами навчального закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, відвідування театрів, музеїв з подальшим їх обговоренням, проведення «Днів ефірного наркозу», навчання школярів міста навичкам надання першої медичної допомоги тощо.

Кафедра зробила вагомий внесок у розвиток української анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів. Маючи великий досвід та потенціал, з новими силами продовжує вдосконалювати всі напрямки своєї діяльності.